SUOMISVENSKA

Hankkeet

 

Hyvä olla koulussa - Må bra i skolan

On Vaasanseudulla toimiva hanke, jonka myötä mahdollisimman monella olisi hyvä olla koulussa. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa lasten ja nuorten mielenterveyttä edistäviin ja kiusaamista vähentäviin arvoihin, asenteisiin ja toimintaan. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kiusaamista, oppimalla toimimaan toisin eri tilanteissa. Hankkeeseen osallistuu vajaat 6000 oppilasta, Vaasanseudun peruskouluista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda lasten ja nuorten, kuin opettajien ja vanhempien käyttöön virtuaalinen työkalu, eli kiusaamisen vastainen peli. Peli on ilmainen ja se on sopiva peruskouluikäisille. Pelin osaksi tulevat peruskouluikäisille soveltuvat hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiset (HOT) ohjausmenetelmät ja interventiot.

 

Tutkimushanke @geing Online

 ageing_kuvitus.jpg

 

Projektijohtaja: Anna K. Forsman (Dosentti, Yliopisto-opettaja Åbo Akademi Vaasassa)

Projektitutkija: Johanna Nordmyr (VTM, tutkija Pohjanmaan kriisikeskus Valo, väitöskirjatutkija Åbo Akademi Vaasassa)

Ikääntyneiden hyvinvointi ja mielenterveys, ja nimenomaan näiden edistäminen, on yksi keskeinen alue Pohjanmaan kriisikeskus Valon toiminnassa.

Yksi esimerkki tähän aiheeseen liittyvistä projekteista Pohjanmaan alueella on @geing Online, missä BOWER-verkoston tutkijat Anna Forsman ja Johanna Nordmyr tutkivat ikääntyneiden mielenterveyttä ja digitaalisuutta. Projektissa käytetään erilaisia menetelmiä kuten alueellisia ryhmähaastatteluja, tietoaineistoa (Länsi-Suomen Mielenterveyskysely), ja systemaattista katsausta aiempaan tutkimustietoon. Projektin tulokset näyttävät minkälaisia tilastollisia yhteyksiä on ikääntyneiden hyvinvoinnin ja tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön välillä, minkälaisia negatiivisia ja positiivisia kokemuksia ikääntyneet raportoivat, riippuen siitä käyttävätkö he internetiä vai ei.

Systemaattinen katsaus on tuottanut koottua tietoa siitä, mitä aiemmissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa on havaittu – yhtäältä sekä laadullisten että määrällisten tutkimusten tuloksia ikääntyneiden mielenterveydestä ja TVT:n käytöstä ja toisaalta myös minkälaisia vaikutuksia interventiotutkimuksissa on noussut esiin. Projektin keskeinen tavoite on selvittää kuinka TVT ja muuta teknikkaa voisi käyttää hyödyksi uudistavissa psykososiaalisissa interventioissa, jotka pyrkivät edistämään ikääntyneiden hyvinvointia.

Projektin tuloksia hyödynnetään myös Pohjanmaan kriisikeskus Valon toiminnassa, sillä netin välityksellä tapahtuva tukityö on yksi keskeinen toiminnan muoto.

 

 

Eteenpäin uudessa kotimaassa -hanke

Pohjanmaalla on ollut käynnissä maahanmuuttajien mielenterveyttä edistävä hanke nimeltään "Eteenpäin uudessa kotimaassa" vuoden 2015 maaliskuusta lähtien. Hankkeen keskeisenä menetelmänä on hyväksymis- ja omistautumisterapian käyttö (HOT/ACT) ryhmätoimintona pakolaisten keskuudessa.

Hanke on saanut alkunsa maahanmuuttajien ja useiden asiantuntijoiden pyynnöstä saada pakolaisille psykososiaalista tukea heti kotoutumisen alussa, mikä osaltaan ehkäisisi ja vähentäisi myöhempiä mahdollisia ongelmia. Hankkeen avulla on siten pyritty saamaan hyväksymis- ja omistautumisterapia tunnetuksi ja arkiseksi pakolaisten kanssa käytettäväksi menetelmäksi Pohjanmaalla. HOT on tutkimuksissa todettu toimivaksi menetelmäksi pakolaisten mielenterveyden edistämisessä ja post-traumaattisen stressin hoidossa. HOT-ryhmiä on järjestetty Pohjanmaalla kuusi kertaa ja siitä on saatu positiivista palautetta niin ryhmän osallistuneilta pakolaisilta kuin alueen toimijoiltakin. Ryhmien lisäksi on tehostettu kotoutumisen alkuvaiheessa toimivien tahojen yhteistyötä psykososiaalisen tuen turvaamiseksi. 

Hanketta hallinnoi ja koordinoi Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Vaasanseudun Mielenterveysseura on hankkeessa osatoteuttajana. Muita yheistyökumppaneita ovat Vaasan Seudun Yhdistykset, Pohjanmaan kriisikeskus, SPR Vaasan suomenkielinen osasto, Vaasan sairaanhoitopiiri, Pietarsaaren seudun kunnat ja Närpiö. Rahoitus tulee Pohjanmaan liitolta.

Hanketta on koordinoinut Ritva Mertaniemi ja myöhemmässä vaiheessa Elina Viitasaari. Hanke päättyy toukokuussa 2016. Lisätietoja hankkeesta saat Elinalta osoitteesta elina.viitasaari@vaasansospsyk.fi tai soittamalla 046-9224084.

vaasansospsyk-624x213.jpg Pohjanmaan liitto.png

Eteenpäin uudessa kotimaassa -hanke järjestää:

* Maahanmuuttajien mielenterveyttä koskevan koulutuksen Vaasassa 19.-20.5.2016. - lue lisää tästä.